Zistenie prihlasovacích údajov a nahratie fotografie pre NOVÝCH študentov

Zadajte údaje, ktoré ste uviedli na prihláške.

/
(povolený formát: U24XXXXXXXX)
Zobraziť číslo uchádzača
Váš prehliadač má vypnutý Javascript!
Zapnite Javascript alebo túto stránku otvorte v inom prehliadači.

Poučenie k prihlasovacím údajom:

Prihlasovacie meno

Každý používateľ má v centrálnom autentifikačnom systéme (ďalej len CAS) pridelený jeden jedinečný login (prihlasovacie meno). Tento login používateľ používa na prihlasovanie sa na servery a služby, ktoré na autentifikáciu používajú CAS. CAS je vybudovaný na serveroch pracujúcich s protokolom LDAP. Účelom CASu je autentifikácia používateľov, teda overenie ich digitálnej identity.

Login, ktorý už nie je aktívny, nebude pridelený žiadnemu inému používateľovi.

Formát loginu je jednotný:

 • Dĺžka loginu je 7 znakov, pozostáva z ASCII znakov malej anglickej abecedy a má formát xy123ab, kde
 • xy sú počiatočné písmená mena a priezviska používateľa,
 • 123 je celé číslo z intervalu 000 až 999 vrátane vodiacich núl,
 • ab sú písmená abecedy a až z s vynechaním písmena l(malé L) kvôli možnej zámene s číslicou 1.
 • Reťazec 123ab je generovaný systémom CAS.

Heslo

Zadanie hesla je 2. krokom pri jednofaktorovej autentifikácii. Heslo je niečo, čo používateľ vie.

Vlastnosti hesla:

 • minimálna dĺžka je 8 znakov,
 • pri vytvorení jedinečného loginu je používateľovi systémom CAS vygenerované inicializačné heslo.

Zásady používania hesla:

 • Je zakázané akýmkoľvek spôsobom, úmyselne alebo neúmyselne, zverejňovať svoje heslo, alebo zadávať svoje heslo do cudzích, nie TUKE, informačných systémov, napr. Gmail POP3 Mail Fetcher.
 • Z bezpečnostných dôvodov je pre heslá nastavená doba platnosti, ktorá predstavuje mechanizmus vynútenej zmeny hesla. Používateľ pred uplynutím doby platnosti:
  • je upozornený na blížiace sa ukončenie platnosti hesla mailom a
  • používateľ povinný zmeniť si heslo pred uplynutím exspiračnej doby.
 • Po uplynutí doby platnosti je heslo neplatné a používateľ sa už nemôže prihlásiť a ani si zmeniť heslo.
 • Nové heslo musí vyhovovať kritériám na bezpečnosť hesiel (štruktúra hesla, neprípustnosť zadania už predtým používaného hesla ako nového hesla alebo významná miera podobnosti nového hesla s už predtým používaným heslom, ...), ktoré sú implementované v operačných systémoch a aplikáciách. Ak nové heslo nevyhovuje týmto kritériám, systém ho neakceptuje.

Používateľ prezradením svojho loginu a hesla umožní prístup k všetkým serverom a/alebo službám, pre ktoré mu bol vytvorený prístup.

Postup používateľa pri prezradení hesla

Ak používateľ zistí prezradenie svojho hesla, je povinný:

 • bezodkladne, ak je to ešte možné, zmeniť si heslo a
 • bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť na Dispečing ÚVT a to osobne kvôli overeniu identity
 • ak používateľ si nemôže zmeniť heslo, lebo heslo mu bolo už zmenené útočníkom pri bezpečnostnom incidente, tak potom sa uplatní „Postup pri zabudnutí hesla používateľom“.

Postup pri zabudnutí hesla používateľom

Ak používateľ zabudol svoje heslo, postupuje podľa týchto bodov:

 • Overenie identity používateľa. Používateľ musí jednoznačným spôsobom preukázať svoju fyzickú identitu, aby umožnil overenie vlastníctva digitálnej identity a to fyzickou prítomnosťou a pomocou dôveryhodného dokladu - občiansky preukaz, v prípade cudzinca cestovný pas, zamestnanecký alebo študentský preukaz.
 • Zmena hesla. Oprávnený pracovník používateľovi vygeneruje nové heslo.

Zmena hesla bez overenia identity je zakázaná, teda je zakázaná zmena hesla, napr. na základe mailovej alebo telefonickej komunikácie.


Beriem na vedomie poučenie k prihlasovacím údajom

Táto operácia môže trvať dlhšie, kliknite iba raz a počkajte na ukončenie online generovania.
V prípade problémov s prvým prihlásením pomocou rodného čísla a čísla uchádzača, kontaktujte Vaše študijné oddelenie a overte správnosť zadávaných údajov. V prípade neprihlásenia sa pri správne zadávaných údajoch a akýchkoľvek iných problémoch pošlite detailný popis problému na identity@helpdesk.tuke.sk.

Správa IS CAS

Fotografia študenta

Pred zobrazením prihlasovacích údajov je nutné, aby ste nahrali Vašu fotografiu.

 

Pokyny k fotografii

Použitie fotografie

Vami nahratá fotografia bude vytlačená napr. na preukaze študenta, karte študenta, ubytovacej karte a bude použitá v informačných systémoch univerzity, ako napr. MAIS, knižničný IS. Venujte teda náležitú pozornosť výberu fotografie.

Veľkosť, rozmery, formát

Minimálne rozmery: 300 x 360 pixelov.
Pomer strán: 1:1,2 (šírka:výška); napríklad 3,75 cm x 4,5 cm - zabezpečí sa výrezom.
Formát súboru fotografie: jpg/jpeg, maximálne 5MB.

Pomocou rámčeka na ľavej fotografii nastavíte zobrazenie Vášho portrétu vpravo vo výreze tváre.
(Minimálne rozmery výrezu: 300 x 360 pixelov)

Zobrazenie tváre

Na farebnej fotografii má byť iba portrét Vašej tváre pri pohľade spredu v celosti, bez slnečných okuliarov a pokrývky hlavy. Hlava má zaberať minimálne 2/3 fotografie.

Pokiaľ dodáte nevyhovujúcu fotografiu, nebude Vám vytlačená študentská karta a budete nútený osobne navštíviť pracovisko pre tlač študentských kariet.

Často kladené otázky

Ako vytvoriť výrez tváre?

Výrez Vašej tváre vytvoríte označením tváre na vloženej fotografii. Náhľad výslednej fotografie sa automaticky aktualizuje.

Prečo sa od určitej veľkosti nedá zmenšiť výrez tváre?

Kvôli nízkym rozmerom Vami nahratej fotografie už nie je možný väčší výrez tváre. Skúste nahrať fotografiu s väčšími rozmermi, alebo nepoužívajte výrez tváre.

Nahral/a som zlú fotografiu. Môžem ju nahradiť inou?

Áno, je možné nahrať inú fotografiu, a to kliknutím na tlačidlo "zmeniť fotografiu".

S výrezom tváre som spokojný/á. Čo daľej?

Kliknite na tlačídlo "Potvrdiť fotografiu" v spodnej časti stránky.


Beriem na vedomie pokyny k fotografii

Fotografia študenta

Náhľad Vašej fotografie
V prípade, že je fotografia v poriadku, kliknite na tlačidlo "Pokračovať".
Ak však nie ste spokojný/á s Vašou fotografiou, kliknite na tlačidlo "zmeniť fotografiu".

Nastavenie hesla!!!   UPOZORNENIE   !!!

Pridelené prihlasovacie meno a heslo
si ZAZNAMENAJTE kvôli ich ďalšiemu použitiu!

Fotografia a heslo boli úspešne nastavené.


Váš login potrebujete poznať iba vy a správcovia informačných systémov, ktoré používate. Nikto viac. Preto nie je dôvod, aby ste svoj login zverejňovali nad tento rámec, aj keď vo všeobecnosti login nepatrí medzi utajované informácie.

Všetky potrebné informácie o jedinečnom logine na TUKE sa dozviete tu:
Pokyny na zavedenie a používanie jedinečného loginu na TUKE

Správa IS CAS